Skip to main content
Find a provider
Call now

Non-discrimination statement - Shqip

Crossing Rivers Health vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia.  

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në TTY: 1-608.357.2322.

 

Back to top

Contact us

37868 US Hwy 18
Prairie du Chien, WI 53821
608.357.2000

In this section