Skip to main content
Find a provider
Call now

Non-discrimination statement - Tagalog

Sumusunod ang Crossing Rivers Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa TTY: 1-608.357.2322.

 

Back to top

Contact us

37868 US Hwy 18
Prairie du Chien, WI 53821
608.357.2000

In this section